Tuesday, September 27, 2016

การใช้เครื่องมือสำนักงาน (Use of office tools) อย่างเหมาะสม

การใช้เครื่องมือสำนักงาน (Use of office tools) แทนที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจเต็มรูปแบบ องค์กรสามารถใช้เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติ (ซอฟต์แวร์แพคเกจ) มาประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติ อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สเปรดชีตหรือกระดานคำนวณ เช่น เอ็กซ์เซล และซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างตารางกราฟ การสุ่มตัวอย่างและการเรียงลำดับข้อมูล
ในขณะนี้ซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติ อาทิคลังข้อมูลและ ดาต้ามาร์ทยังถูกใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจอีกด้วย

●ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word processing software)
"ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ" มีฟังก์ชั่นหรือความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย เช่นการสร้างเอกสาร การแก้ไข และการพิมพ์ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับแต่งและพิมพ์ เอกสารที่ง่ายต่อการอ่าน

●ซอฟแวร์กระดาษคำนวณ (Spreadsheet software)
"ซอฟแวร์กระดาษคำนวณ" มีฟังก์ชั่น หรือความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย เช่นการสร้างตาราง การสร้างกราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความสามารถอื่นๆ

●ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอ (Presentation software)
"ซอฟแวร์เพื่อการนำเสนอ" มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย สามาถสร้างและทำหน้าที่เป็นสื่อในการนำเสนอ และยังสามารถแทรกภาพประกอบ กราฟ ตาราง ภาพ และสื่ออื่นๆ ลงในสื่อนำเสนอ

●ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database software)
"ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล" ทำหน้าที่จัดการข้อมูลต่างๆ (สารสนเทศ) ให้เป็นหน่วยหรือหมวดหมู่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยเก็บรวบรวมไว้ด้วยกันในที่เดียว ทำให้สามารถดำเนินการและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No comments: