Wednesday, June 24, 2009

SA Assignment #02

System Analysis Design Assignment #2
งานมอบหมายที่ 2
ให้ นศ. เขียน Business Function และ Business Process ของแต่ละ Function ของระบบงานของแต่ละกลุ่ม แล้วโพสต์ลงในเว็บบล็อกนี้ โดยระบุ
1. หัวข้อโครงงานของกลุ่ม
2. ชื่อ/รหัสนศ ของสมาชิกกลุ่ม
3. กลุ่มเรียน
เช่น
1. หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบร้านค้าโอทอป ออนไลน์
2. สมาชิก 1. นาย โรเบิร์ต ทิงนองนอย รหัส 888-8888
2. นางสาว แน่งน้อย น้อยนวลแน่ง รหัส 999-9999
3. นาย บ้อง ข้าวหลาม รหัส 777-7777
3. กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์ กลุ่ม 11
จากนั้นจึงเขียนรายละเอียด ของ Business Function และ Business Process ของระบบงานของตัวเอง
อาทิเช่น
Business Function
1. สามารถสมัครสมาชิกได้
2. สามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้
Business Process
1.1 เมื่อลูกค้าต้องการสมัครสมาชิก จะทำการตรวจสอบการกรอกข้อมูลของผู้สมัครก่อน
1.2 จะทำการตรวจสอบว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของอินพุทหรือไม่ อาทิ ช่องอีเมล์ต้องมีเครื่องหมาย @
1.3 เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้องแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อที่สมัครกับฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบดูว่า ชื่อที่ใช้ในการสมัครดังกล่าวมีผู้อื่นใช้ไปแล้วหรือไม่ หากมีผู้อื่นใช้แล้วระบบจะทำการแจ้งกลับไปยังผู้สมัครให้ทำการเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการสมัคร
ทำเช่นนี้จนกว่าจะไม่ซ้ำกับผู้อื่น
1.3 เมื่อตรวจสอบครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ซ้ำกับผู้ใช้รายอื่นแล้ว ระบบก็จะทำการลงทะเบียนผู้สมัครลงในระบบฐานข้อมูล และแจ้งกลับไปยังผู้สมัครว่าได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว
2.1 ......

เป็นต้น

หมายเหตุ
Business Function
หมายถึง หน้าที่ที่ระบบสามารถทำได้ เช่น ซื้อสินคัาได้ ขายสินค้าได้ ลงทะเบียนสมาชิกได้ คำนวณประมาณการปริมาณการขายสินค้าในแต่ละไตรมาสได้ เหล่านี้เป็นต้น
Business Process
หมายถึง กระบวนการในการทำงานของแต่ละหน้าที่มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร เช่นที่ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้

Wednesday, June 17, 2009

SA Assignment #01

งานมอบหมายแรกสำหรับ กลุ่มเรียนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบทุกกลุ่ม
- ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 3 คน โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อการทำโครงงาน ปริญญานิพนธ์ ผู้เรียนจึงควรตัดสินใจว่าเพื่อนคนใดที่ตนเองสามารถอยู่ด้วยได้ โดยเกณฑ์ในการพิจารณานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง แต่ควรเป็นคนมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ผู้เรียนไม่ควรหวังพึ่งคนเก่ง โดยคิดว่าอยู่กับคนเก่งแล้วจะทำให้ตนเองสามารถทำโครงงานให้เสร็จสิ้นและสอบผ่านได้ ตนเองเพียงแค่ทำหน้าที่ส่งเสบียง เป็นเด็กส่งข้าว อย่างนี้ขอบอกว่าคิดผิด เพราะตอนสอบโครงงานนั้น ต่างคนต่างสอบ ไม่มีใครสามารถเข้าไปในห้องสอบ ช่วยเราได้ ต้องถือคติ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น นั่นหมายความว่า ทุกคนต้องทำเองเป็น (มีไม่ครบ 3 คนได้หรือไม่ ตอบว่าต้องพยายามหาให้ครบ หากไม่้ได้จริงๆ ให้แจ้งอาจารย์พิจารณาเป็นกรณีไป โดยอาจารย์จะอนุญาตให้เฉพาะรายที่มีเหตุผลเหมาะสมเท่านั้น)
- เมื่อจัดตั้งกลุ่ม 3 คน (3 ทหารเสือ)ได้แล้วให้เลือกหัวข้อโครงงานที่ต้องการทำ โดยพิจารณาจากความสนใจ ความถนัด ของตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม (ไม่ใช่เก่งคนเดียว เพราะวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการทำโครงงานคือ การทำงานร่วมกัน หรือ Teamworks) โดยสามารถพิจารณาประเภทของโครงงานแบบต่่างๆ ได้ดังนี้
1. Windows base application (VB.NET, C#.NET, Java + SQLServer, MySQL, Oracle)
2. Web base application ((ASP.NET + (VB.NET, C#) + SQLServer , (JSP, PHP) + MySQL)
3. Game base application (C++, C#, Dark Basic)
4. Mobile base application (J2ME, Symbian)
5. etc.
- เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่า จะอยู่กับใคร จะทำหัวข้อเรื่องใ้ด ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงงาน Project Proposal
โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างและกฎระเบียบต่างๆ ได้จาก ลิงค์เชื่อมโยงที่ทำไวให้ในเว็บไซต์วิชา และส่งให้กับผู้สอนภายในหนี่งสัปดาห์ หลังจากได้รับมอบหมายงาน เพื่อผู้สอนพิจารณาให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อนำส่งให้สาขาพิจารณา และจัดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ต่อไป

Sunday, June 14, 2009

EC-Class Group A และ B

Welcome to Electronic Commerce Class Assignment
ขอต้อนรับสู่กลุ่มเรียน A และ B พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Assignment แรกที่ผู้เรียนต้องทำคือจองหัวข้อ Topic Interesting จาก http://sites.google.com/site/auisuke/ecommerce/ecassignment
แล้วนำมาโพสต์ไว้ที่ blog นี้ ครับ โดยมีเงื่อนไขว่า ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับ
หากใครจองซ้ำกับที่เพื่อนจองไปแล้ว จะต้องเลือกหัวข้อใหม่ที่เพื่อนยังไม่ได้เลือก แล้วมาโพสต์ใหม่ พร้อมแจ้งยกเลิกของเก่าด้วย เพื่อผมจะได้ลบออกครับ
ส่วนกำหนดการส่งนั้น ดูจากหัวข้อที่เลือก จะสัมพันธ์กับบทเรียนแต่ละบทครับ
เรื่องใด ที่สัมพันธ์กับบทเรียนในสัปดาห์นั้นๆ ก็จะต้องนำเสนอในการบรรยายบทเรียนสัปดาห์นั้นตาม โดยอ้างอิงจากแผนการสอน

ขอให้ทุกคนสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายครับ
เว็บเพจ Assignment #1

EC-Class Group 01

Welcome to Electronic Commerce Class Assignment
ขอต้อนรับสู่กลุ่มเรียน 01 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Assignment แรกที่ผู้เรียนต้องทำคือจองหัวข้อ Topic Interesting จาก http://sites.google.com/site/auisuke/ecommerce/ecassignment
แล้วนำมาโพสต์ไว้ที่ blog นี้ ครับ โดยมีเงื่อนไขว่า ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับ
หากใครจองซ้ำกับที่เพื่อนจองไปแล้ว จะต้องเลือกหัวข้อใหม่ที่เพื่อนยังไม่ได้เลือก แล้วมาโพสต์ใหม่ พร้อมแจ้งยกเลิกของเก่าด้วย เพื่อผมจะได้ลบออกครับ
ส่วนกำหนดการส่งนั้น ดูจากหัวข้อที่เลือก จะสัมพันธ์กับบทเรียนแต่ละบทครับ
เรื่องใด ที่สัมพันธ์กับบทเรียนในสัปดาห์นั้นๆ ก็จะต้องนำเสนอในการบรรยายบทเรียนสัปดาห์นั้นตาม โดยอ้างอิงจากแผนการสอน

ขอให้ทุกคนสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายครับ
เว็บเพจ Assignment#1