Thursday, July 21, 2016

กรณีการตั้งชื่อ Promt Pay พร้อมเพย์ ใครพร้อมรับ ใครพร้อมจ่ายกรณีการตั้งชื่อ Promt Pay พร้อมเพย์ ใครพร้อมรับ ใครพร้อมจ่าย กับความไม่เชื่อมั่นของประชาชน

การทำธุรกิจ การขายสินค้า ผู้ขายที่ดีจำเป็นต้องปิดการขายให้ได้ การชำระเงินจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องให้ความสำคัญ ต้องพยายามอำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้กับลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สามารถปิดการขายได้เร็ว อย่างไรก็ตามต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยด้วย หากลูกค้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยของรูปแบบการชำระเงินนั้นๆ ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จได้ การใช้ พร้อมเพย์ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นรูปแบบการชำระเงินที่มีชื่อเดิมว่า Any ID ซึ่งไม่สื่อถึงการชำระเงินและเป็นภาษาอังกฤษ มีหลายพยางค์ ทำให้ยากต่อการจดจำ ผู้พัฒนาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นพร้อมเพย์ เป็นคำภาษาอังกฤษ ที่สื่อแบบภาษาไทยได้ดี ประกอบด้วยสองพยางค์สั้นจำง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความหมายของคำที่หมายถึงการชำระหรือการจ่ายที่ง่าย สะดวก ทำให้เกิดความสับสน อีกทั้งการใช้งานต้องผนวกเข้ากับ เลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งโดยปกติจะใช้งานเปิดเผย ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัย เกรงว่าใครก็สามารถนำเลขที่บัตร ปชช. หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราไปโอนเงินในบัญชีธนาคาร ไปให้บุคคลอื่นได้โดยง่าย ซึ่งอันที่จริง พร้อมเพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรับเงินเข้าบัญชี ซึ่งตรงข้ามกับความหมายของชื่อ และตามที่เข้าใจกัน ในกรณีนี้ จึงเป็นบทเรียนของการตั้งชื่อที่ถึงแม้จะสั้น เข้าใจง่าย แต่ก็ยังอาจสร้างความสับสน กับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้