Thursday, September 24, 2009

Aui Su Ke How to

สำหรับหัวข้อนี้ จะนำท่านสู่ผลงานของนักศึกษา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิดต่างๆ ในโลก ไซเบอร์ซเปส (Cyber Space)
ว่าทำงานอย่างไร
ลองตามเข้าไปดูกันครับ ที่นี่