Tuesday, January 12, 2010

นำเสนอผลงาน นักศึกษา 2/52 e-commerce
5052410026 นาย กังวาน ว่องวัฒนาการ

5052410030 นาย เมธากร เสียงแจ้ว

5052410042 นาย วรภัทร มีพันธุ์

5052410043 นาย สราวุธ ชัยธนฤทธิ์

5052410050 นาย กิจจา ภักดีคุณากร
สมาชิกกลุ่ม

จุรรัตน์

รุ่งฟ้า

ลักษมี

ภาสวรรณ

ปราณี


5035410003 นางสาวธนาดา จิระชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5035410033 นางสาวอามลิตา ฮิมวาส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5035410085 นางสาวกุลธิดา ธนะเสวี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5035410099 นางสาววารุณี แซ่เล้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5035410138 นาวสาวอายูรา จูมะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย อิสรา พรหมมานนท์ 5052410018

นาย นิกร ดำแก้ว 5052410019

นาย กันตพงศ์ ชมพูนาค 5052410022

นาย พรชัย เบญจผ่องวัฒนา 5052410036

นาย วัชรพงศ์ ผลจันทร์ 5052410035

5035410001 นางสาวสุรัตน์วดี ใจมิภักดิ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5035410032 นางสาวนุศรา วงษ์พันทา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5035410036 นางสาวโศจิรัตน์ มณีอินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุ

1. นางสาว วรวรรณ ตะวงษา รหัส 5035710001

2. นางสาว มณทิชา ชุนติง รหัส 5035410002

3. นางสาว ปภัสสรา สว่างวงศ์ชัย รหัส 5035410026

4. นางสาว วรรณนิพา วารินกุด รหัส 5035410031

1. จุฬาลักษณ์ ภูมิภักดิ์ รหัส 5035410006

2. วนิดา วงษ์วาลย์ รหัส 5035410038

3. ศิรินาถ เดชขจรเจริญศรี รหัส 5035410047

4. กรรณิการ์ จันทร์เกษม รหัส 5035410049