Wednesday, August 26, 2009

EC Assignment #5 Video Clip Advertisment

Sample of Advertising Video clip
by Aj Sinchai (Master Peter)ผลงานนักศึกษา


กลุ่ม กะโหลกกะลา
สมาชิก
1. นางสาว วิสา ศรีนกทอง 4935410100
2. นางสาว สุจีรา แพ่งสุภา 4935410103
3. นางสาว อริศรา คงใหญ่ 4935410109
4. นาย ศิริธรรม ทองพูน 4935410114
5. นาย สิทธิชาติ แก้วขาว 4935410123

2. โฆษณาขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ


สมาชิก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลุ่ม A ภาคค่ำ
1.นางสาวอรพรรณ ทวีกูล 5135610008
2.นายธีรวุฒิ บรรลือหาญ 5135610009
3.นางนายก มาตรสมบัติ 5135610019
4.นางสาวอุทิตย์ จันทร์แสง 5135610018

สมาชิก
นาย นิพนธ์ แซ่ล้อ 4935410001
นาย ชยุตม์ พรรัตน์มนต์ชัย 4935410005
นาย อภิรัก จันทรังษี 4935410059
นาย สันติสุข ธิติโรจนกุล 4935410148

สมาชิก
1. สาวิตรี วีระพงษ์ 4935410015
2. พีระวัฒน์ กมลพันธ์วิจิตร 4935410032
3. เจษฎา ภู่อารีย์ 4935410036
4. ธนายุทธ น้อยดัด 4935410053

สมาชิก
4935410108 นางสาว ธัญญรัตน์ ปิยะปรีชายุทธ
4935410124 นาย นัฐพล หัตถีจร
4935710002 นางสาว สุกัญญา อรัญรัตน์เวปไซท์ขายหนังสือ ออนไลน์

สมาชิกกลุ่ม

4935910064 นาย นิติ ลออธรรม
4935910097 นาย ประสิทธิ์ สมพรสุขสวัสดิ์
4935910008 นางสาว สุภัตตรา แสงศรี

นางสาวปพิชญา เมืองประเทศ 4935410049
นางสาวจิระวรรณ ทองศรีอ่อน 4935410054
นางสาวนันทภัค เดชขจรเจริญศรี 4935410055
นางสาวกรวิณี ชูยศ 4935410095


4935410056 นาย ภาณุมาศ ขามโนนวัด
4935410007 นาย นิพนธ์ จักรแก้ว
4935410024 นาย ณัฐจักร พันธุ์เจริญ
4935410003 นาย สกุล ศิริสุขชัยวุฒิ
4935410040 นาย พีระพงษ์ โชคเมธีรัตน์

สมาชิก
1. นางสาว วิมลรัตน์ ทุ่มเกตุ 4935410009
2. นางสาว จีราพร ขวัญคีรี 4935410146
3. นางสาว วาสนา นันตะริ 4935410147
4. นางสาว ณัฏฐังกูล ภูจอมจิตร 4935410149
1.นายอรัญ จิราพงษ์ รหัส 5135610007
2.น.ส.น้ำฝน อินชูรันต์ รหัส 5135610006
3.น.ส.สิกจิกา คำบา รหัส 5135610003
4.น.ส.ศุภกานต์ กองกุณะ รหัส 5135610031


กลุ่ม Pro Conner
1.นายจักรพันธ์ ภู่ทอง 4935410135
2.อรสา จงรัก (ปอนด์) 4935410074
3.ปรวี ฉิมมณี (วี) 4935410019

1. นางสาวศิรประภา พึ่งนุสนธิ์ 5135610022
2. นางสาวนันทกา คำสุกดี 5135610017
3. นางสาวอภิสรา หมีเงิน 5135610035
4. นางสาวภัทรนันท์ ศรีวารีรัตน์ 5135610062

4935910011 นางสาว กฤชวรรณ สุนทรภักดี
4935910023 นางสาว มาลัยทอง บัวมีศรี
4935910024 นางสาว ลุนนี ศรีชมภู
4935910031 นางสาว วิภารัตน์ สิงห์คำ

โฆษณาขาย rongtow(รองเท้า)
1 นางสาวทวีพร รุ่งเรือง 4935410012
2 นางสาวธิติมา ฉิมจินดา 4935410037
3 นางสาวเกสรา วังราช 4935410062

ขายสินค้ามือ2
1 วชิรา หุ่นชื่น 4935910092
2.รสสุคนธ์ น่านโพธิ์ศรี 4935910078
3.สมนึก มะลิลา 4935910067
4 ลภัสรดา อ้นผัน 4935910117

1.4935410004 อรอนงค์ พึ่งประยูร
2. 4935410072 สุพรรณษา สุขรุ่งเรือง
3. 4935410094 วราพร เก่งกุมพล
4. 4935410110 ชนกพร แซ่เล้า

1. น.ส.ขนิษฐา เหงี่ยมงามศรี 4935410057
2. น.ส.สุรินทร์ทิพย์ เกิดน้อย 4935410058
3. น.ส.ภัสราภรณ์ ทองมาก 4935410063
4. น.ส.อังคณา โนจิตร์ 4935410064

1.สมเกียรติ เนตะวัน 4935410080
2.สุดารัตน์ จามเกษม 4935410081
3.จิตรลดา ทอมเลี่ยมรัตน์ 4935410083
4.วรางคณา เอกศรี 4935410084

นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรีโตพันธ์ 4935410043
นางสาวพวงผกา ด้วงสงค์ 4935410046
นาย อับดุลเลาะ ฮามิซา 4935410044
นางสาวหทัยกาญน์ สิทธิศักดิ์ 5035710002
นาย ธนวัฒน์ รุ่งเรือง 4935410013
นางสาว สุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ 4935410029
นางสาว สุกัญญา โสมณวัฒน์ 4935410047
นาย ศรเพชร สว่างชม 4935410051

1.นายธีระยุทธ นุ่มอุดม 4935410087
2.นาสาวสุภัทรา รอดพ้นภัย 4935410096
3.นายภาณุวัฒน์ สุขาบูรณ์ 4935410104
4.นายฐานันดร์ นาคนาเกร็ด 4935410112

1. สายสุดา ราชเจริญ 4935410033
2. วิภาวรรณ เขาแก่ง 4935410066
3. นิสิตา คำเงิน 4935410008
4. มลฑิชา ม่วงกล่ำ 4935410017

นส. ปิยะธิดา เรืองพลับพลา 4935910017
นส. ดุศลิน หิรัญโภคธำรง 4935910050
นส. วราภรณ์ คำป้อง 4935910052
นส. พัชรินทร โคตรสีดำ 4935910061

นายชัยวิสิทธ์ วิมลลักษณ์ 4935O10002
นางสาวกมลนิตย์ สุภโคตร 4935910039
นางสาว มีนา วรศิริ 4935910041
นายสุเทพ ไพรสยม 4935910094

นายวิษณุ ชานุไลย์ 4935410077
นางสาวเพ็ญพิพา หงษ์สา 4935410088
นางสาวณัฐธิดา ภุมมรกุล 4935410137
นางสาวพรรณราย บำรุงพืช 4935410143

น.ส.ทิพย์วิมล อิฐงาม 4935910022
น.ส.กาหลง จันทร์สุระคล 4935910029
น.ส.เย็นฤดี นาแถมพลอย 4935910033
น.ส.จิราภรณ์ เต็มแบบ 4935910048