Wednesday, December 8, 2010

Assignment BC- EC 253 Real Estate Business Model Analysis

Assignment BC- EC 253 Real Estate Business Model Analysis

งานนำเสนอการวิเคราะห์ Revenue Model
ให้แต่ละกลุ่มเลือกเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้ืาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มละ 1 เว็บ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการหารายได้ การสร้างประโยชน์ ผลกำไร ในเว็บนั้น
โดยนำเสนอในชั้นเรียน สัปดาห์หน้า
การโพสต์หัวข้อใช้วิธี โพสต์ก่อนได้ก่อน ห้ามซ้ำ พร้อมระบุ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม