Tuesday, September 27, 2016

5 ทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ

5 ทรัพยากรมนุษย์ (Human resources) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ

การว่าจ้างสมาชิกของโครงการพิจารณาจาก การกำหนดการส่งมอบโครงการโดย WBS รวมทั้งขอบเขตการทำงาน เวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพของโครงการ โครงสร้างของทีมงานโครงการและการฝึกอบรม เป็นไปตามกำหนดการส่งมอบและขอบเขตการทำงาน ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับกำลังคน (manpower) และการทำงานเป็นทีม (teamwork)

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสมาชิกทุกคนในโครงการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และกำหนดให้สมาชิกโครงการที่เหมาะสมให้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสม

· คนต่อชั่วโมง (Person-hours)
คนต่อชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงปริมาณของแรงงานที่ต้องการเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ
โดยปกติ คนต่อชั่วโมง ระบุในแบบ หน่วยคนต่อเดือน

· คนต่อเดือน (Person-months)
คนต่อเดือนเท่ากับจำนวนปริมาณงานที่ทำโดยคนหนึ่งคนในแต่ละเดือน

No comments: