Tuesday, September 27, 2016

การบริหารจัดการโครงการ (Project management)

(1) การเริ่มต้นโครงการ และการวางแผนโครงการ (Project initiation and planning)
ผู้จัดการโครงการ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการเริ่มต้นโครงการ โดยปกติโครงการจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากลูกค้า (ผู้ว่าจ้าง) ร้องขอให้การพัฒนาระบบรับรองเอกสารที่อธิบายโครงร่างของโครงการ ณ จุดนี้ การประชุมสรุป ในด้านต่างๆ โดยสมาชิกโครงการ เพื่อสรุปงานด้านต่างๆ เช่น กรอบการทำงาน (framework) และจุดสำคัญของโครงการ (key points of the project) กำหนดการดำเนินงาน (management method) และวิธีการในการบริหารจัดการ (management method)
หลังจากนั้น จะทำการกำหนดรายละเอียดชองโครงการ และทำการเปรียบเทียบแผนของโครงการ (project plan)

(2) การดำเนินการโครงการและการตรวจสอบ (Project execution and monitoring)
หลังจากการวางแผนโครงการเสร็จสิ้น ก็จะเข้าสู่เฟสของการดำเนินการโครงการและเริ่มต้นทำงาน ผู้จัดการโครงการจะต้องมั่นใจในระหว่างการดำเนินการโครงการ โดยการสื่อสารกับสมาชิกของโครงการและลูกค้า และทำการเฝ้าติดตามถึงประสิทธิภาพของโครงการ ประกอบด้วยความคืบหน้าของโครงการ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพของโครงการ
ผู้จัดการโครงการ จำเป็นต้องทำการปรับแต่งการดำเนินการโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

(3) การปิดโครงการ และการประเมินผลโครงการ (Project closing and evaluation)
หลังจากพัฒนาระบบที่ต้องการเสร็จสิ้น ก็จะทำการปิดโครงการ และทำการยุบเลิกโครงการ เมื่อลูกค้าตรวจรับระบบ ก็จะทำการจัดเตรียม รายงานการเสร็จสิ้นโครงการ (project completion report)
รายงานการเสร็จสิ้นโครงการ ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ () ของทุกงาน เช่น การประเมินค่าใช้จ่ายจริง (actual cost) การประเมินความคืบหน้าของโครงการ (progress) และรายการแสดงการส่งมอบโครงการที่เสร็จสิ้น (list of the final deliverables) หรือผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น (finished product)
การประเมินผลประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการถัดไป เช่น ความแปรปรวนระหว่างแผนกับประสิทธิภาพในการดำเนินการจริง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสาเหตุของความเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการรับมือความเสี่ยงเหล่านั้น


อ้างอิง
ไมล์สโตน (Milestone)
ไมล์สโตน เป็นคำที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อแสดงจุดสำคัญในกำหนดการทำงาน เช่น วันในการทำการทดสอบรวม (integration testing date) หรือ วันที่ลูกค้าทำการทบทวนโครงการ (customer review date)

ผู้จัดการโครงการ (Project manager)
ผู้จัดการโครงการ คือบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ และกำกับดูแลโครงการ หรือได้รับการรับรองในการทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ ในกรณีของอดีตผู้จัดการโครงการ ที่เคยบริหารจัดการสมาชิกโครงการ การบริหารจัดการกำหนดการดำเนินงานโครงการ และทำหน้าที่ตัดสินใจในกระบวนการดำเนินการของโครงการ

สมาชิกโครงการ (Project member)
สมาชิกโครงการ หมายถึงบุคคลผู้ที่เป็นสมาชิกในการดำเนินการโครงการ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder)
ในบริบทของการบริหารจัดการโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหมายถึง บุคคลใดๆ ที่ได้รับผบกระทบจากโครงการ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ (Project stakeholders) ประกอบด้วย ลูกค้าโครงการ (project client) ผู้จัดการโครงการ (project manager) สมาชิกโครงการ (project manager) และผู้ใช้ (users) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเหมาะสม

No comments: