Tuesday, September 27, 2016

7 ความเสี่ยง (Risk) การจัดการความเสี่ยงของโครงการ

7 ความเสี่ยง (Risk) การจัดการความเสี่ยงของโครงการ
การส่งมอบงานและการกำหนดขอบเขตการทำงานโดย WBS ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานก่อนการกำหนดสถานที่ที่เป็นไปได้และประเภทของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดขอบเขตของความสูญเสียและระดับของผลกระทบที่อาจได้รับจากความเสี่ยงเหล่านั้น

การกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ต้องได้รับการจัดอันดับความเสี่ยง โดยเริ่มจากอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสูงสุด และผลกระทบจากความสูญเสียที่มากที่สุด เพื่อสามาถกำหนดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและมาตรการในการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพื่อการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้า จากความเสี่ยงที่กำหนดไว้ หากความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง ก็จะสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดที่ได้วางแผนไว้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการในการรับมือความเสี่ยงเหล่านั้น
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมแผนการรับมือความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด จากความเสี่ยงต่างๆ ที่กำหนดในสัญญา

No comments: