Tuesday, September 27, 2016

6 การสื่อสาร (Communication) การจัดการด้านการสื่อสารของโครงการ

6 การสื่อสาร (Communication) การจัดการด้านการสื่อสารของโครงการ

เป็นเรื่องจำอย่างมากที่จะต้องมีการบริหารจัดการการสื่อสาร เพื่อสามารถแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่ทำงานในโครงการและ ผู้จัดการโครงการ อีเมล์นับเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่ง แต่วิธีการสื่อสารอื่นๆ ก็สามารถนำมาใช้เพื่อการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศในโครงการได้เช่นเดียวกัน เช่นการจัดเตรียมลิสต์รายการเมล์ (mailing lists) และการใช้กรุ๊ปแวร์ (groupware) เป็นต้น

นอกจากนี้ การประชุมโดยปกติก็นับเป็นการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่าง สมาชิกโครงการ การแบ่งปันข้อมูล และรายงานความคืบหน้าโครงการ ได้เช่นเดียวกัน

No comments: