Tuesday, September 27, 2016

ระบบการจัดการธุรกิจ (Business Management Systems) SFA CRM SCM CTI และ Value chain management

ระบบการจัดการธุรกิจ (Business Management Systems)
เพื่อดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องสร้างระบบที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจของแต่ละองค์กร
เทคนิคสำหรับการจัดการข้อมูลจากมุมมองธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

1 ระบบส่งเสริมการขายอัตโนมัติ (SFA: Sale Force Automation)
"SFA" หมายถึงแนวคิดของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายหรือระบบที่ทำหน้าที่ส่งเสริมงานขายได้อย่างอัตโนมัติ
การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของกิจกรรมการขาย ได้รับการวางแผนโดยการจัดการประวัติในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ กับลูกค้า และการแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าและเทคนิคการขาย ฯลฯ ระหว่างกันด้วยระบบ SFA

2 การบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management)
"CRM" เป็นแนวคิดหรือส่วนงานการบริหารจัดการที่ต่อขยายจาก SFA ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมการขายหรือสร้างยอดขาย แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างกว้างของ เพื่อรักษาหรือเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าไว้ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมการขายตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ ระหว่างซื้อ และหลังซื้อ อย่างต่อเนื่อง
โดยทั่วไปในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ CTI จะทำการเชื่อมโยงโทรศัพท์ แฟกซ์และคอมพิวเตอร์เพื่อการทำ CRM

3 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (SCM: Supply Chain Management)
"SCM" คือการจัดการเชิงบูรณาการโดยนำคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อของลูกค้าและการจัดหาวัสดุ (วัตถุดิบและชิ้นส่วน) เพื่อการควบคุมสินค้าคงคลังและจัดส่งสินค้า
บริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบ โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน โรงงานผลิตสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าปลีก บริษัทผู้ให้บริการ และองค์ประกอบอื่นๆ ล้วนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการซื้อขายระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นเข้าด้วยกันรวมถึงการรวมงานบริหารจัดการเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขึ้น
SCM ช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านสินค้าคงคลังส่วนเกินและลดต้นทุนการจัดจำหน่ายลงได้

ตัวอย่างการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น บริษัทในเครือซีพี ที่เป็นเจ้าของกิจการไก่ย่างห้าดาว ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ผลิตปุ๋ย เมล็ดพันธ์ข้าวโพดส่งให้แก่ชาวไร่นำไปปลูกแล้วส่งกลับมายังโรงงานผลิตอาหารไก่ และผลิตลูกไก่ส่งให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง เมื่อไก่โตได้ขนาดก็จะส่งกลับมายังบริษัทเพื่แปรรูปเป็นไก่ย่างห้าดาว กระจายให้แก่ร้านค้าปลีกภายใต้เฟรนส์ไชน์ห้าดาว เพื่อนำส่งถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง

ด้วยกระบวนการที่ครบวงจรนี้ทำให้บริษัทสามารถควบคุมอุปสงค์อุปทาน (Demand/ Supply) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถคาดการณ์ความต้องการปริมาณความต้องการไก่ย่างห้าดาวของตลาดผู้บริโภคได้ ทำให้บริษัทสามารถควบคุมการผลิตจำนวนไก่ ลูกไก่ อาหารไก่ ข้าวโพดเพื่อนำมาผลิตอาหารไก่ เมล็ดพันธ์ข้าวโพด รวมถึงปุ๋ย และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้มีน้อยหรือมากเกินไป จนส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิต

การบูรณาการโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ (CTI: Computer Telephony Integration)
"CTI" คือเทคโนโลยีที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับโทรศัพท์หรือโทรสาร
เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถโทรศัพท์และแฟกซ์ได้อย่างอัตโนมัติ หรือกำหนดคู่สายโทรศัพท์ไปยังผู้รับที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการโทร อาทิเช่น ระบบธนาคารทางโทรศัพท์ ระบบศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ Call Center เป็นต้น

4 การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value chain management)
"การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า"เป็นวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของกระบวนการหรือกิจการทางธุรกิจขององค์กรเพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้บริโภค ให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อนี้ การจัดซื้อ (procurement) การพัฒนา (development) การผลิต (manufacturing) การขาย (sales) และการบริการ (servicing) ผู้รับผิดชอบหรือมีหน้าที่ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลำดับจะทำงานร่วมกันเป็นหน่วยงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่ายังมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดกลุ่มงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละองค์ประกอบในการทำงานจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าเกิดขึ้น และมีการประเมินผลการพิจารณาจุดแข็งหรือจุดอ่อน เทียบกับบริษัทคู่แข่ง

No comments: