Tuesday, September 27, 2016

การวางแผนการขาย (Sales Planning) / การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) / การวางแผนการสั่งซื้อ (Purchase Planning)

การวางแผนการขาย (Sales Planning) / การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) / การวางแผนการสั่งซื้อ (Purchase Planning)

ใน "การวางแผนการขาย/ผลิตภัณฑ์/ซื้อ" กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่นำมาใช้โดยมีฐานจากการวิเคราะห์และการทำนายอุปสงค์และอุปทานจากผลของการวิจัยทางการตลาด

●การวางแผนการขาย (Sales Planning)
"การวางแผนการขาย" คือการวางแผนวิธีการขาย ชนิดของสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเป้าหมาย เมื่อมีการกำหนดแผนการขายแล้ว ก็จะมีการกำหนดแผนการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบต่อไป
"4W2H" ที่นำมาใช้พิจารณาในการสร้างแผนการขาย

What (อะไร)
กำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะขาย

How Much (เท่าไร)
กำหนดราคาจากการประมาณการยอดขาย

Where (ที่ใด)
กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการทำตลาด

Whom (ให้ใคร)
กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะทำการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้

How (อย่างไร)
กำหนดเทคนิควิธีการขายที่จะนำมาใช้

Who (ใคร)
กำหนดผู้ทำหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

●การวางแผนการผลิต (Product Planning)
"การวางแผนการผลิต" หมายถึงการวางแผนในการผลิตสินค้าหรือบริการจากการรับรู้และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง อันนำมาสู่ความสามารถในการสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท
จากจำนวนและองค์ประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต้องถูกนำมาพิจารณาเพื่อการวางแผนการผลิต

●การวางแผนการสั่งซื้อ (Purchase Planning)
"การวางแผนการสั่งซื้อ" หมายถึงการวางแผนในการจัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือแหล่งใด ภายใต้เงื่อนไขการซื้ออย่างไร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวางแผนการขาย
การจัดซื้อมีผลต่อการขายและการสร้างกำไรเป็นอย่างมาก จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อสามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคลังสินค้ามีจำนวนน้อยเกินไป ก็จะส่งผลต่อการขาดแคลนวัตถุดิบในระยะสั้นและสูญเสียโอกาสในการทำกำไร
หากคลังสินค้ามีจำนวนมากเกินไป อาจเกิดปัญหาวัตถุดิบล้น เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการบริหารจัดการเกินจำเป็น และปัญหาอื่นๆ
การวางแผนการจัดซื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สินค้าคงคลังมีเพียงพอเกิดการหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระทางด้านการจัดหาเงินทุนและการป้องกันการเสื่อมสภาพจากปัญหาสินค้าค้างสต็อก

No comments: