Tuesday, September 27, 2016

2-1 ระเบียบวิธีและกระบวนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development process and methods)2 เทคนิคการจัดการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development management techniques)

2-1 ระเบียบวิธีและกระบวนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development process and methods)
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีการกำหนดระเบียบวิธีและกระบวนการในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการประมวลผลและขอบเขตของระบบ

 1 ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์ (Software development methods)
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์เป็นระเบียบวิธีสำหรับกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีวิธีการประเภทต่างๆ ในการพัฒนาดังต่อไปนี้
ระเบียบวิธี (Method)
คำอธิบาย
ลักษณะ
ระเบียบวิธีเชิงโครงสร้าง
Structured method

ระเบียบวิธีของการโปรแกรมที่แบ่งย่อยโปรแกรมออกเป็นกระบวนการย่อยๆ ให้อยู่ในรูปแบบเชิงโครงสร้างลำดับชั้น (hierarchical structure) อ้างอิงจาก การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
การแบ่งย่อยโปรแกรมออกเป็นกระบวนการย่อยทำให้ง่ายต่อการตรวจรับรองหรือการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน และเพื่อการบำรุงรักษา

ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
Object orientation

เป็นระเบียบวิธีในการพัฒนาโดยใช้ตัวแบบทางธุรกิจและการพัฒนาโปรแกรมโดยให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ (เชิงวัตถุ) ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดคุณลักษณะของแต่ละวัตถุ
การคัดสรรจัดกลุ่มข้อมูลทางธุรกิจ (คุณสมบัติ) และบทบาท (พฤติกรรม) ของแต่ละวัตถุ (องค์ประกอบ) เพื่อสะดวกต่อการนำกลับมาใช้ (reuse) และการจัดการแต่ละองค์ประกอบ
ระเบียบวิธีที่มุ่งเน้นทางข้อมูล
Data oriented approach
เป็นระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของการสร้างฐานข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างในการใช้ข้อมูลทางธุรกิจ
โครงสร้างของข้อมูลหลัก ต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเนื้อหาทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
ระเบียบวิธีที่มุ่งเน้นกระบวนการ
Process oriented approach
ระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและหน้าที่การทำงาน (ฟังก์ชั่น)ทางธุรกิจ

แต่ละระบบถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเนื้อหาทางธุรกิจ และหากเนื้อหาทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบบด้วย

อ้างอิง
การพัฒนาเชิงตัวแทน (Agent orientation)
เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาจาก การพัฒนาเชิงวัตถุ (Object orientation) ตัวแทน (Agent) ในที่นี้หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ดำเนินงานและประมวลผลงานโดยอิสระ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งงานโดยละเอียดจากผู้ใช้ โดยการพัฒนาเชิงตัวแทน มุ่งเน้นเป้าหมายและหน้าที่การทำงาน

No comments: