Tuesday, September 27, 2016

คลังข้อมูล (Data Warehouse) ดาต้ามาร์ท (Data Mart) และ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

คลังข้อมูล (Data Warehouse)

"คลังข้อมูล" หมายถึงข้อมูลจำนวนมากจากฐานข้อมูลที่ถูกใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวัน ที่ได้รับการจัดระเบียบ การนำมาใช้และการจัดเก็บ ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะถูกนำมาวิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจ

ดาต้ามาร์ท (Data Mart)

"ดาต้ามาร์ท" หมายถึงข้อมูลที่ถูกเรียกหรือดึงข้อมูลจากคลังข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
"การทำเหมืองข้อมูล" หมายถึงการได้มาซึ่งข้อมูลใหม่โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่เก็บไว้ในคลังข้อมูล

การทำเหมืองข้อมูลถูกใช้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรายการหลายรายการ เช่น คนที่ซื้อสินค้า A ในวันอาทิตย์ยังซื้อสินค้า B ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น

No comments: