Tuesday, September 27, 2016

1 ขอบเขต (Scope) ของโครงการ

1 ขอบเขต (Scope) ของโครงการ

ชอบเขต หมายถึงการส่งมอบสุดท้ายของโครงการ และขอบเขตการทำงานที่ต้องการเพื่อผลิตการส่งมอบโครงการ
การกำหนดขอบเขตโดยใช้ โครงสร้างการจัดสรรการทำงาน (WBS: Work Breakdown Structure)

●โครงสร้างการทำงานแบบแยกส่วน (WBS: Work Breakdown Structure)
WBS เป็นแผนภูมิแสดงขอบเขตงานย่อยของโครงการที่ลงในรายละเอียดแต่ละรายการ และการจัดการแต่ละรายการแบบลำดับชั้น
ขั้นตอนในการจัดเตรียม WBS มีแนวทางการดำเนินการดังนี้

•กำหนดการส่งมอบของแต่ละโครงการ
•กำหนดขอบเขตการทำงานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุการส่งมอบ
•แบ่งขอบเขตการทำงานออกเป็นส่วนๆ และกำหนดการทำงานในแต่ละขอบเขต

อ้างอิง
PMBOK: Project Management Body of Knowledge
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานในการทำงาน การบริหารจัดการขอบเขตโครงการ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ที่สนับสนุนโดย สถาบันการบริหารจัดการโครงการแบบสหรัฐฯ (U.S.-based Project Management Institute (PMI))
WBS: Work Breakdown Structure โครงสร้างการทำงานแบบแยกส่วน
OBS: Organization Breakdown Structure โครงสร้างการจัดการองค์กรแบบแยกส่วน
เป็นแผนภูมิแสดงการแยกส่วนการจัดการสมาชิกโครงการออกเป็นส่วนๆ และจัดการโครงสร้างเหล่านั้นแบบโครงสร้างลำดับชั้น (hierarchical structure)
CBS: Cost Breakdown Structure โครงสร้างค่าใช้จ่ายแบบแยกส่วน
เป็นแผนภูมิแยกส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการออกเป็นส่วนๆ และบริหารจัดการในแบบโครงสร้างลำดับชั้น

ในการจัดเตรียม WBS ซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานในการทำงานต่างๆ ภายใต้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ หรือ PMBOK
นอกจากนี้ หากมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือหรือ พบข้อบกพร่องใดๆ ใน WBS หรือในขณะการดำเนินการโครงการ ต้องทำการทบทวนขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อมั่นใจได้ว่ามีการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานอยู่เสมอ และมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

No comments: