Tuesday, September 27, 2016

2 เวลา (Time) การจัดการเวลาของโครงการ

2 เวลา (Time) การจัดการเวลาของโครงการ

การกำหนดเนื้อหาในการทำงานด้วย WBS ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินประมาณการจำนวนวันที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การประมาณการจำนวนวันนำมาใช้เพื่อแบ่งกำหนดการทำงานออกเป็นส่วนๆ โดยอ้างอิงจากวันในการส่งมอบงานตามแผน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพัฒนาการของโครงการ
แผนการดำเนินการโครงการ ถูกกำหนดขึ้นจากการคำนวณวันในการดำเนินการ การยืนยันพัฒนาการโครงการที่ชัดเจน วันที่โครงการสำเร็จลุล่วง และการมอบหมายงานในการทำงานให้แต่ละบุคคล

· แผนภาพลูกศร (Arrow diagrams) และ เพิร์ท (PERT: Program Evaluation and Review Technique) หรือเทคนิดเพื่อการประเมินและทบทวนโปรแกรม เป็นแผนภูมิที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการ
· แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) นำมาใช้เพื่อแสดงช่วงเวลาในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
เนื่องจากมีการทำงานที่หลากหลายในแต่ละโครงการ จึงจำเป็นต้องมีการประมาณการจำนวนวันที่ต้องการในการทำงานแต่ส่วนงาน

No comments: