Tuesday, September 27, 2016

8 การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) ของโครงการ

8 การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) ของโครงการ

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทางด้านเทคโนโลยีและการบริการต่างๆ จากแหล่งภายนอกเพื่อนำมาใช้ในโครงการเป็นสิ่งจำเป็น การส่งมอบและการกำหนดขอบเขตของงานโดย WBS ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบเทคโนโลยีและการบริการต่างๆ ที่จำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอก โดยการคัดเลือกจากผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม

ในกระบวนการนี้อาจเรียกว่า การเข้าร่วมประกวดราคา (solicitation) หรือการประกวดราคา โดยจะคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมผ่านกระบวนประมูล หรือการเสนอราคา หรือการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการทำงานในกระบวนการสั่งซื้อ และการทำสัญญาเพื่อได้รับการตรวจสอบ จะได้รับการบริหารจัดการตามลักษณะที่เหมาะสม

No comments: