Tuesday, September 27, 2016

กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategy) การกำหนดเป้าหมาย (Goal) และการประเมินผล (Evaluation) และ บัตรคะแนนสมดุล BSC: Balanced Score Card
กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategy) การกำหนดเป้าหมาย (Goal) และการประเมินผล (Evaluation)

ในขณะที่องค์กรทำการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สิ่งสำคัญประการแรกคือการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ผลจากการวิเคราะห์นั้นในการกำหนดเป้าหมายและเพื่อการประเมินผลการดำเนินการ

เทคนิคทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

1) บัตรคะแนนสมดุล BSC: Balanced Score Card
"BSC" เป็นเทคนิคสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานในลักษณะที่สมดุลโดยการทำความเข้าใจกับเป้าหมาย กลยุทธ์และการประเมินประสิทธิภาพของบริษัท ไม่ใช่เพียงแต่การแสดงตัวเลขจากการดำเนินการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการดำเนินงานในมุมมองต่างๆ ด้วย
BSC เป็นวิธีที่นำมาใช้เพื่อการวางแผนดำเนินการและการจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ
"BSC" เป็นระบบการประเมินผลที่ได้รับการพัฒนาโดย อาจารย์โรเบิร์ต เอส แคปแลด์ (Robert S. Kaplan) แห่งสถาบันธุรกิจฮาร์วาสร์ด (Harvard Business School) และประธานบริษัท เดวิดพีนอร์ตัน ให้คำปรึกษาและวางแผนทางธุรกิจ

ใน BSC กลยุทธ์ทางธุรกิจสามารถแบ่งการวัดผลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทางธุรกิจสำหรับการดำเนินธุรกิจประจำวันและการประเมินผลประจำวัน จากมุมมองสี่ด้าน คือ ทางด้านการเงิน (Financial) ลูกค้า (Customer) กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และ การเรียนรู้ (Learning) และการเจริญเติบโต (Growth)

มุมมอง
คำอธิบาย
ทางการเงิน (Financial)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินจากมุมมองต่างๆ คือยอดขาย (sales amount) กำไร (profitability) การปิดบัญชี (closing account) กำไรสามัญ (ordinary profit)
ลูกค้า (Customer)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านความพึงพอใจ (customer satisfaction) ความต้องการ needs) คุณภาพ (quality) ตามมุมมองทางการเงินของผู้บริโภคหรือลูกค้า (Financial Perspective)
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากมุมมองทางด้านการเงินและมุมมองของลูกค้า โดยการวิเคราะห์ประเภทของกระบวนการที่มีความสำคัญและประเภทของกระบวนการใดบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
การเรียนรู้และการเจริญเติบโต(Learning & Growth)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทางด้านความสามารถและการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงาน และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อคงความสามารถในการแข่งขันทางด้านกระบวนการทางธุรกิจ ที่บริษัทมีต่อคู่แข่งไว้ และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

No comments: