Tuesday, September 27, 2016

9 การบูรณาการ (Integration) ทุกองค์เข้าด้วยกันของโครงการ

9 การบูรณาการ (Integration) ทุกองค์เข้าด้วยกันของโครงการ

ขอบเขตการทำงานทุกขอบเขต ต้องได้รับการบริหารจัดการให้บรรลุความร่วมมือในการดำเนินโครงการอย่างกว้างขวาง นโยบายและแผนโดยรวมในการดำเนินโครงการ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ ต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน

ในบางกรณี การพัฒนาเทคโนโลยี่ที่มีประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีใหม่ ในระหว่างการดำเนินการโครงการระยะยาว จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เหมาะสมได้

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เช่น ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการหลัก การขยายวันในการส่งมอบงานหรือโครงการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในระยะสั้นโครงการโดยรวมต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละโครงการเพื่อให้ทันต่อความต้องการในการส่งมอบโครงการ

No comments: