Wednesday, September 21, 2016

5 การรับมอบซอฟต์แวร์ (Software acceptance)

5 การรับมอบซอฟต์แวร์ (Software acceptance)

การรับมอบซอฟต์แวร์เกิดขึ้นเมื่อมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรภายนอกทำการพัฒนาระบบให้ หรือที่เรียกว่าเอ้าท์ซอร์ส (outsourcing) และมีการส่งมอบซอฟต์แวร์จากผู้ที่รับพัฒนา (outsourcer หรือ developer) ให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า (customer หรือ user) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ลูกค้ายอมรับว่าซอฟต์แวร์ที่รับมอบประกอบไปด้วยทุกๆ ความต้องการที่กำหนดไว้หรือที่ลูกค้าต้องการ และซอฟต์แวร์นั้นสามารถทำงานได้เป็นปกติ หากไม่มีปัญหาใดๆ ก็จะทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้ และทำการสอน ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้ต่อไป โดยอาจเรียกว่าการยอมรับการทดสอบ (acceptance test หรือ approval test)

อ้างอิง
 คู่มือผู้ใช้ (User manual) คู่มือผู้ใช้ เป็นคู่มือที่อธิบายถึงวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และระบบ ก่อนการดำเนินการหรือใช้งานระบบ คู่มือใช้งานสำหรับผู้ใช้ มีให้สำหรับเพื่อสอนการใช้งานระบบขั้นพื้นฐาน และหลังจากระบบทำงานแล้ว คู่มือจะใช้สำหรับการอ้างอิงการทำงานของระบบแบบเฉพาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริง

No comments: