Tuesday, September 27, 2016

3 ค่าใช้จ่าย (Cost) การจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ

3 ค่าใช้จ่าย (Cost) การจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ

การกำหนดเนื้อหาในการทำงานโดยใช้ WBS ในการประเมินจำนวนค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ต้องการ ในการประมาณการค่าใช้จ่ายถูกใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ และใช้ระบบการบริหารจัดการมูลค่าที่ได้รับ EVMS (Earned Value Management System) เพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

●ระบบการบริหารจัดการมูลค่าที่ได้รับ EVMS (Earned Value Management System)

EVMS เป็นเทคนิคการประเมินเชิงปริมาณในความคืบหน้าหรือพัฒนาการของโครงการ โดยการเปรียบเทียบกับงบประมาณและกำหนดการในการทำงาน

EVMS นำมาใช้เพื่อการจัดเตรียมแผนค่าใช้จ่าย โดยอ้างอิงจากประมาณการชั่วโมงการทำงาน จากการแยกส่วนงานโดย WBS และการสอบวัดค่าใช้จ่ายและกำหนดการดำเนินงานที่หลากหลาย

ผลการสอบวัดเกิดจากการวิเคราะห์การคาดการณ์ความล่าช้าในการทำงาน และงบประมาณที่บานปลาย และการปรับเปลี่ยนกำหนดการในการทำงานและการปรับเปลี่ยนงบประมาณ

No comments: