Thursday, May 5, 2016

การจำลองเสมือนจริง (Visualization) วิช่วลไลซ์เซชั่น

Visualization หมายถึงการสร้างอุปกรณ์เสมือนหรือทรัพยากรเสมือน เช่นเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ดังที่เราคุ้นเคยกันในการแบ่งพาร์ติชั่นของฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้เราเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิสก์สองลูก ทั้งที่เราติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไว้เพียงหนึ่งเดียว ปัจจุบ้นเราได้ยินคำต่างๆ มากมายเช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือน (server virtualization), ที่จัดเก็บข้อมูลเสมือน (storage virtualization), เครือข่ายเสมือน (network virtualization) และคำว่าเสมือนหรือเวอร์ช่วลไลซ์ในบริบทอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก การทำเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงเป็นการแบ่งพาร์ทิชั่นทางกายภาพของเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีขนาดเล็กได้หลายเครื่อง โดยเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงภายใต้สภาพแวดล้อมเสมือนเหล่านี้ อาจเรียกว่าเสมือนจริง/เวอร์ช่วล หรือ เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็ได้ ความสามารถเหล่านี้ทำให้เราสามารถเอาชนะข้อจำกัดเดิมๆ ที่มีอยู่ในสถาปัตยกรรมแบบที่ใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นฐาน (server-based architectures) ที่ต้องทำงานเป็นเอกเทศ มีขนาดใหญ่ ราคาแพง ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องสามารถถูกแบ่งออกเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงหลายๆ เครื่อง และทำงานเป็นอิสระจากกัน โดยที่มีกายภาพอยู่ในเครื่องเดียวกัน นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์เสมือนแต่ละเครื่องยังสามารถทำงานด้วยระบบปฏิบัติการของตนเอง สามารถรีบูทเครื่องได้อย่างอิสระ นั่นหมายถึงการทำงาน หรือการดาวน์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนแต่ละเครื่อง จะไม่ส่งผลกระทบกับเซิร์ฟเวอร์เสมือนเครื่องอื่นๆ แม้ว่าในทางกายภาพจะอยู่บนเครื่องเดียวกันก็ตาม ทำให้เซิรฟเวอร์เสมือนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับการทำงานมาก เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป ทำให้ลดต้นทุนได้มาก และยังทำให้ลดต้นทุนในการบริหารจัดการลงได้อีกด้วย จากผลสำรวจของ Gartner พบว่า ธุรกิจขนาดกลางกว่าร้อยละ 75 จะหันมาใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2012 นั่นหมายถึงองค์กรส่วนใหญ่พยายามที่จะลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถพร้อมใช้งาน และการใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือนสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้หน่วยจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง (Storage virtualization) ที่สามารถควบรวมหน่วยจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายที่อยู่แยกกัน ต่างสถานที่กัน รวมเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียวกัน หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย storage area network (SAN) จึงถูกนำมาใช้เป็น หน่วยจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง เพื่อสร้างเครือข่ายย่อยความเร็วสูง ที่สามารถแบ่งสรรหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี ด้วยสภาพแวดล้อมที่สามารถ สำรอง จัดเก็บ และกู้คืน ข้อมูล ได้อย่างสะดวก ง่ายดายและรวดเร็ว

No comments: