Tuesday, November 15, 2016

การค้นข้อมูลจากถังขยะ (Dumpster Diving)

การค้นข้อมูลจากถังขยะ (Dumpster Diving) เป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อาจถูกทิ้งโดยผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่อาจนำไปใช้เป็นชื่อบัญชี และพาสเวิร์ดเพื่อเข้าสู่ระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย เอกสารใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค เศษกระดาษที่จดข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลจากเอกสารเหล่านี้ มักถูกนำไปใช้เป็นพาสเวิร์ด การเข้าระบบได้

No comments: