Sunday, July 19, 2009

SA Assignment # 3 DFD

งานมอบหมายที่ 3 หลังจากเราได้รู้จักสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบระบบด้วย DFD กฏระเบียบต่างๆ ของการออกแบบด้วย DFD แล้ว และเทคนิึควิธีในการออกแบบ แบบ Top Down Approach และ Divide and Conquer แล้วรวมทั้เทคนิควิธีอื่นๆ ให้นักศึกษาทุกกลุ่ม ทำการออกแบบระบบงานของตนเองตามหัวข้อที่เลือกไว้ในการทำโครงงาน ด้วย DFD ที่ประกอบด้วย Context Diagram, Level 0 - 1 - 2 ... เพื่ออธิบายระบบงาน จากนั้นส่งมาที่ email ของกลุ่มคือ sau_sa@googlegroups.com

4 comments:

Annee said...

อุปสรรค์และปัญหาในโครงงาน

1. ใช้ระยะเวลามาก การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ต้องศึกษานอกชั้นเรียน
2. ความสิ้นเปลือง อาจประสบปัญหาเรื่องการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
3. ความรับผิดชอบ นักศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบเอาเปรียบผู้อื่น บางคนมีความรับผิดชอบและเสียสละสูง ได้แก้ปัญหาทันท่วงที และให้กำลังใจเพื่อนที่มีความรับผิดชอบและเสียสละสูง การประเมินผลก็ไม่ผิดพลาดทำให้ นักศึกษามีความพึงพอใจ และมีความสุขในการจัดทำโครงงาน
4. การเริ่มงาน ควรเริ่มงานอย่างไรบ้าง มีงานใดบ้างที่ต้องเริ่มก่อน หรือหลังตามลำดับขั้นตอนจะมีการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไม่ ติดต่อหาตลาดจำหน่ายผลผลิตได้หรือไม่ ติดต่อวิทยากรหรือขอคำแนะนำปรึกษากับใครบ้าง มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างไร หรือจะประชาสัมพันธ์โครงงานอย่างไรบ้าง
5. การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร ใช้ระยะเวลาอย่างไร มีผู้รับผิดชอบหรือไม่และมีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการวางแผนปฏิบัติงานโครงงาน
6. ค่าใช้จ่าย ต้องกำหนดว่า โครงงานมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ค่าเดินทาง เงินที่ได้มาเป็นเงินขอยืมหรือไม่ ถ้าขอยืมมีกำหนดจะใช้คืนเมื่อใด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงให้เห็นว่า การวางแผนทำโครงงานนี้จะได้รับความรู้ ความชำนาญ ทักษะและประสบการณ์อย่างไรบ้าง มีรายได้เป็นเงินเท่าใด บุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์จากโครงงานนี้อย่างไร และมีการขยายผลต่อไปหรือไม่
8. ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข แสดงการคาดคิดว่า การดำเนินงานตามโครงการนี้ จะมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างทั้งในตัวบุคคลที่ร่วมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ภัยธรรมชาติ ตลาดจำหน่าย และอื่น ๆ ที่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย รวมทั้งแนวทางแก้ไข กิจกรรมวางแผนโครงงานดังกล่าวนี้ เป็นแนวทางพิจารณาให้โครงงานดำเนินไปด้วยดี และอาจมีสิ่งจำเป็นมากกว่านี้ ก็ควรเขียนกำหนดลงไปด้วย
งานที่จำเป็นและสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพราะจะเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ทราบว่า ในระยะเวลาใดบ้างจะต้องปฏิบัติงานอย่างไร

Annee said...

อุปสรรค์และปัญหาในโครงงาน

1. ใช้ระยะเวลามาก การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ต้องศึกษานอกชั้นเรียน
2. ความสิ้นเปลือง อาจประสบปัญหาเรื่องการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
3. ความรับผิดชอบ นักศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบเอาเปรียบผู้อื่น บางคนมีความรับผิดชอบและเสียสละสูง ได้แก้ปัญหาทันท่วงที และให้กำลังใจเพื่อนที่มีความรับผิดชอบและเสียสละสูง การประเมินผลก็ไม่ผิดพลาดทำให้ นักศึกษามีความพึงพอใจ และมีความสุขในการจัดทำโครงงาน
4. การเริ่มงาน ควรเริ่มงานอย่างไรบ้าง มีงานใดบ้างที่ต้องเริ่มก่อน หรือหลังตามลำดับขั้นตอนจะมีการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไม่ ติดต่อหาตลาดจำหน่ายผลผลิตได้หรือไม่ ติดต่อวิทยากรหรือขอคำแนะนำปรึกษากับใครบ้าง มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างไร หรือจะประชาสัมพันธ์โครงงานอย่างไรบ้าง
5. การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร ใช้ระยะเวลาอย่างไร มีผู้รับผิดชอบหรือไม่และมีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการวางแผนปฏิบัติงานโครงงาน
6. ค่าใช้จ่าย ต้องกำหนดว่า โครงงานมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ค่าเดินทาง เงินที่ได้มาเป็นเงินขอยืมหรือไม่ ถ้าขอยืมมีกำหนดจะใช้คืนเมื่อใด
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงให้เห็นว่า การวางแผนทำโครงงานนี้จะได้รับความรู้ ความชำนาญ ทักษะและประสบการณ์อย่างไรบ้าง มีรายได้เป็นเงินเท่าใด บุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์จากโครงงานนี้อย่างไร และมีการขยายผลต่อไปหรือไม่
8. ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข แสดงการคาดคิดว่า การดำเนินงานตามโครงการนี้ จะมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างทั้งในตัวบุคคลที่ร่วมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ภัยธรรมชาติ ตลาดจำหน่าย และอื่น ๆ ที่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย รวมทั้งแนวทางแก้ไข กิจกรรมวางแผนโครงงานดังกล่าวนี้ เป็นแนวทางพิจารณาให้โครงงานดำเนินไปด้วยดี และอาจมีสิ่งจำเป็นมากกว่านี้ ก็ควรเขียนกำหนดลงไปด้วย
งานที่จำเป็นและสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพราะจะเป็นตัวกำหนดที่ทำให้ทราบว่า ในระยะเวลาใดบ้างจะต้องปฏิบัติงานอย่างไร

ชื่อกลุ่มรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.5035520001 นางสาวนพภัสสร ศรีหงษ์
2.5135510050 นางสาวสูไฮลา แม
3.5135510071 นางสาวรุซนี แวเยะ

man said...

การพัฒนาที่มากกว่าระบบเดิม

มีการใช้ระบบ social Network เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ user สามารถ แชร์ภาพ Add เพื่อน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นของกันและกัน

ปัญหาและอุปสรรคในโครงงาน

1.การเริ่มงาน ไม่รู้ว่าควรเริ่มจัดทำสิ่งใดก่อนเนื่องจากคณะผู้จัดทำยังขาดประสบการ ความรู้ และความเข้าใจ ถึงกระบวนการของการจัดทำโครงงาน
2.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดทำโครงงาน
3.ปั้ญหาด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาการจัดทำโครงงาน การค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำ รวมถึงระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม
4.ปัญหาด้านความรับผิดชอบ ยังมีการแบ่งหน้าที่ ที่ไม่แน่นอนทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำข้อมูลบางอย่างเกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดได้ในภายหลัง
5.ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน คณะผู้จัดทำยังขาดประสบการณ์และความชำนาญในกระบวนการจัดทำโครงงาน รวมถึงการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ชื่อกลุ่มรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.5135510013 นาย กษิเดช คงทะเวท
2.5135510024 นางสาว กานต์พิชชา ด้วงศรี
3.5135510039 นางสาว พิมพ์อร ฐิติวร

000 said...

อุปสรรค์และปัญหาในโครงงาน
1.ไม่ค่อยได้เข้าเรียนเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
2.ใช้ระยะเวลานานเพราะต้องทำคนเดียวเพราะไม่มีกลุ่ม
3.ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนจึงทำให้สับสนนิดหนึง
4.แรก ๆ ไม่ค่อยเข้าใจระบบที่จะส่งงานจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดมากในเวลาส่งงาน
5.และไม่มีเวลาพอที่จะตรวจทานให้ดี จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
รายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4735610041 นายภาสพล ประสพดี