Sunday, July 19, 2009

EC Assignment# 4 การวิจัยทางการตลาด

งานมอบหมายที่ 4 จากงานมอบหมายที่ 2 ตามที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ วิธีในการสำรวจ และวิจัยทางการตลาดแล้ว ให้ทุกกลุ่มทำการ ตั้งสมมติฐานในการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และ ตัวแปรเพื่องานวิจัย จากนั้นออกแบบ แบบสำรวจงานวิจัยทางการตลาด เพื่อใช้ในการสำรวจตลาดว่าสินค้าที่เราต้องการนำมาทำธุรกิจนั้น เหมาะสม มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไร ตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วให้ส่งงาน มายังอีเมล์ของกลุ่มครับ คืิอ sau_ec@googlegroups.com

No comments: